Vælg en side

En kvinde piskes ved kagen. Radering af Daniel Chodowiecki (1726-1801).

Når man er på arkivjagt, støder man sommetider på andre sager, som man ærgrer sig over ikke at kunne undersøge, fordi sagen rejser endnu flere spørgsmål, end der er tid til at besvare. En sådan sag er historien om Birgitte Christensdatter og hendes uægte barn – en såkaldt lejermålssag, dvs. om et seksuelt forhold uden for ægteskab.

I forbindelse med research til en anden bog fandt jeg for nylig to ark i Randers Amts arkiv. Der stod:

“Hoslagte Anmeldelse fra Hr. Pastor Bergmann her i Byen, indsendes allerærbødigst til resp. Amtets gunstige Foranstaltning.

Mariager, 20de Decbr. 1814.

allerærbødigst

[signatur]

Til Det Kongelige Amthus i Randers”

og

“At Johanne Birgitte Christens Datter, der kom frugtsommelig hjem til Faderen Christen Jespersen her i Byen af hendes Tjeneste paa Giessinggaard, i Mandags den 12 Dec. blev forløst med et uægte Barn, der ved Hjemmedaab i Gaar blev kaldet Niels, og hvortil blev udlagt, som Fader, Ungkarl Søren Nielsen af Tvede, undlader jeg ikke at indberette, da det er det 3die af hendes begangne Leiermaal.

Mariager 15 Dec. 1814.

Bergmann”

 

Her var altså en indberetning om en ung kvinde, der var blevet gravid uden for ægteskabet – og endda tredje gang, den uheldige Johanne Birgitte Christensdatter havde begået hor og lejermål. Der var ingen tvivl, for hver gang havde lejermålet resulteret i et barn som fysisk bevis på det usædelige forhold. Hun havde tjent på Gjessinggård i Tvede nordvest for Randers, og dér var hun blevet gravid med Søren Nielsen.

Sagen findes også i Mariager Sogn, for det var nemlig pastor Bergmann, der både førte kirkebogen og indberettede sagen til byfogeden i Mariager. Derfra blev sagen sendt videre til Randers Amt.

I kirkebogen skrev Bergmann, at der var tale om et uægte barn, som blev født 12. december 1814 og døbt to dage senere. Han fik navnet Niels Sørensen efter sin far, ungkarl Søren Nielsen, der nu befandt sig hos sin far, gårdmand Niels Møller i Tvede. Moderen boede ligeledes hos sin far, Christen Jespersen i Mariager.

Hvilke konsekvenser, sagen fik, er uvist, men lovgivningen var klar og bundede i en forordning fra 1617. Oprindeligt blev både manden og kvinden ved de to første lejermål straffet med bøde og offentligt skriftemål i kirken. Da det ikke gav sig selv, at det altid var samme mand og kvinde, der stod i lejermål med hinanden, var straffen individuel. Tredje gang kunne manden straffes korporligt eller med fængselsstraf, mens kvinden blev straffet med pisk, som ofte foregik ved en kag, en rund pæl. Piskningen blev dog i 1751 erstattet af tugthus. Efterfølgende blev hun udstødt af samfundet.

Loven om straf ved første og andet lejermål var godt nok blevet ophævet i 1812, og fra 1767 var det heller ikke nødvendigt at bekende sine synder i kirken, men straffen for det tredje lejermål blev først ophævet i 1866. Det var formentlig den straf, som Johanne skulle have, da præsten i Mariager først indberettede sagen til Mariagers byfoged, som sendte den videre til Randers Amt: I tugthuset med Johanne.

Sagen rejser flere spørgsmål: Hvad skete der med Johannes første to børn – og lille Niels Sørensen? Havde alle tre børn samme far? Var Johanne bare ualmindelig uheldig med sine herrebekendtskaber, eller var hun udsat for overgreb? Blev Johanne nogensinde gift med Søren Nielsen? Og endte hun virkelig i tugthuset?

Alt det kan man sikkert finde ud af, hvis man graver lidt mere i Tvede og Mariagers kirkebøger og Mariager Byfogeds retsprotokoller i 1810’erne. Indberetningen til Randers Amt var en ren formalitet, og jeg har heller ikke undersøgt, om der er afsendt et svar. De to papirark giver blot, over 200 år senere, et lille indblik i konsekvenserne for ugifte kvinder, når de fik børn uden for ægteskab.

De to breve og kirkebogen er vist nedenfor. Måske kan det inspirere nogen til at finde ud af Johanne Birgitte Christendatter og hendes børns skæbne.

 

Kilder

Randers Amtsarkiv. Indkomne breve ang. landet. E: Adskillige sager, 1813-1814.

Mariager Sogn: Kirkebog for 1814: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21585158#365268,70632004

Aarhus Universitet: Danmarkshistorien på https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/seksuallovgivning-foer-1849/.