Vælg en side

Bøffelkobbelhuset

Ved Dybbøl på Amtsvejen 4 ligger Bøffelkobbelhuset. En undselig hvidkalket bygning med rødt tegltag og rødt indrammede døre og dannebrogsruder. Det danske sindelag er ikke til at tage fejl af, og netop dette sted har stor symbolsk betydning i forbindelse med 2. Slesvigske Krig i 1864. I haven foran huset, ud mod vejen, ligger to danske soldater begravede.

I 1864 var huset ejet af kådner (sønderjysk betegnelse for husmand) Jørgen Fink (1817-1905) og hans hustru Kathrine (1819-1905). Hun var enke efter Peter Jørgensen, og ejede Bøffelkobbelhuset, som havde navn efter Bøffelkobbel Skov på den modsatte side af vejen. I 1854 blev hun gift igen med Jørgen Fink, der var veteran fra 1. Slesvigske Krig 1848-1850. Han havde deltaget i Slaget ved Mysunde den 12. september 1850, hvor han blev lettere såret. Her lykkedes det de danske tropper at slå de slesvig-holstenske styrker tilbage.

22. februar 1864

Under 2. Slesvigske Krig foregik kampene hovedsageligt omkring Dybbøl og på Als. Den 22. februar var der en forpostfægtning, dvs. en kamp mellem mindre styrker, mellem Vemmingbund sydvest for Dybbøl og Sandbjerg ved Als Sund. Kampene foregik i en linje forbi Bøffelkobbel, og der var indkvarteret danske soldater i gårde og huse rundt omkring – også hos familien Fink.

Ved kampene den 22. februar mistede to danske soldater livet. Den ene var dragon Jens Christensen, der var født i 1837 i Spjellerup på Stevns. Han gjorde tjeneste i 4. Dragonregiment. Den anden var infanterist i 18. Regiments 1. Bataljon, Hans Hansen, som var født i 1840 i Kyse på Sydsjælland.

Jens Christensen blev skudt, mens han var på vej tilbage for at melde om preussernes gennembrud af forsvarslinjen. Han var hårdt såret, og Kathrine og Jørgen Fink bar ham ind i deres seng, hvor han døde. Hans Hansen døde udenfor, men blev også bragt ind i huset.

Dagen efter gravede Jørgen Fink en grav i haven. De døde soldater fik ingen kiste, men blev dækkede af Jens Christensens blå dragonkappe.

Mindestedet

Kathrine Fink forfattede en mindetekst, og parret rejste et trækors med en blikplade. Siden blev trækorset udskiftet med en granitsten med et kors samt en mindeplade, og gravstedet blev indhegnet med et støbejernsgitter.

Gravene ved Bøffelkobbelhuset fik stor symbolsk betydning, der fik ekstra næring efter, at forfatteren Holger Drachmann (1846-1908) besøgte stedet i 1877 og bagefter digtet ”De vog dem, vi grov dem”. Hvert år den 22. februar afholdes en mindehøjtidelighed med kransenedlæggelse på stedet.

Ægteparret Fink døde begge i 1905 og er begravede ved Nybøl Kirke. Den 20. maj 1941 afslørede De Danske Vaabenbrødre en mindetavle over de, opsat på husets væg. De Danske Forsvarsbroderselskaber købte i 1980 huset, som passes af et forpagterpar. Huset blev fredet i 1988. I 2009 blev huset overdraget til Dybbøl Mølle Fonden.

De vog dem, vi grov dem

Af Holger Drachmann, 1877

De vog dem; vi grov dem
en Grav i vor Have,
lagde dem ved Siden af den alfar Vej;
alle vore Blomster skal smykke deres Grave
sønderjydske Piger, I forglemme det ej!
Hvem gemmer vi vel ellers vore Kranse til!
Søster, hvad er det du siger?
Lad Fjenden plukke Blomster derude hvor han vil:
Nælder hos de sønderjyske Piger.

De ligger og lytter
i Jorden dernede,
lytter til hvert Fodtrin paa den alfar Vej,
lytter, o paa Landsmaal en Læbe vil bede:
Sønderjydske Piger, I forglemme dem ej!
Og skulde vi vel have saa glemsomt et Sind;
Søster, hvad er det du siger?
De Døde har vi tegnet os i Hjerterne ind;
de bor hos de sønderjydske Piger.

Men ak, de kan ængstes; thi Tiden henrinder,
jævnende, som Støvet langs den Alfarvej.
Fjenden vil sig fæste de blegnende Kinder,
sønderjyske Piger, I forglemmer jer ej!
Nej, heller´ vi os vier til den døde Soldat;
Søster, hør efter, hvad vi siger!
Lad Tøjterne ved Elben være tysken parat,
Enker, Enker er de sønderjyske Piger!

Mindepladen ved gravstenen
Drg. Jens Christensen fra Spjellerup.
Inf. Hans Hansen fra Kyse.
Begge fra Sjælland.

Mindepladen på huset
TIL HÆDER FOR JØRGEN OG KATHRINE FINK SOM HER GRAVLAGDE TO DANSKE SOLDATER FALDET I KAMP 1864 FOR KONGE OG FÆDRELAND.
DE DANSKE VAABENBRØDRE SATTE DETTE MINDE 1941.
HER GAV I FRISTED TIL MÆND DER FALDT
DA DANMARKS ÆRE OG RET DET GJALDT.
VIDN NU VOR STEN BAG TO GRAVES TUER
LÆNGE OM HØJSIND I LAVE STUER.
MENS STORM OG SOL OVER SKYER GAAR
OG VINTER VEKSLER MED DANMARKS VAAR.

Foto: Charlotte Lindhardt©.

Litteratur

Adriansen, Inge: De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland, 2013.
Andersen, Ole: Bøffelkobbel 1864. Historien om en soldatergrav, der blev et nationalt mindesmærke, Dybbøl Skrifter 2, Varde 1996.
De Danske Forsvarsbroderselskaber på https://forsvarsbroderen.dk/historie/boeffelkobbelhuset/