Vælg en side

Anholt Kirke. Foto: Charlotte Lindhardt.

I forbindelse med studierne til Barn af Anholt – 280 års undervisning og børneliv fandt jeg mange historier, som kunne være spændende at uddybe nærmere. En af dem handlede om præsten Peder Perle (Perlestikker), der var præst på øen fra 1745 til 1761. Ifølge overleveringen måtte han rejse fra øen på grund af en nederdrægtig og nidkær foged, Truels Visborg, der forfulgte ham.

Imidlertid var Peder Perle ikke helt så uskyldig. Kilderne afslørede, at han misbrugte anholterne som fæstebønder, at han ulovligt inddrev bøder og ofte var fraværende fra øen. Desuden gjorde han sin tjenestepige, Anna Olsdatter, gravid – selv om han var nygift.

Denne attest blev sendt til biskop Peder Hygom i Aarhus og fortæller historien. Peder Perle var blevet gift i 1752. Året efter opdagede hans hustru, Charlotte Amalie Jesdatter Sadolin, at tjenestepigen Anna Olsdatter var gravid. Hustruen må have haft mistanke til sin mand, for fogeden – den omtalte Truels Visborg – og to mandlige vidner blev tilkaldt sammen med nogle koner, der skulle undersøge pigen.

Først hævdede Anna Olsdatter, at barnefaderen var en bødker Martin fra Åbenrå, men Truels Visborg kunne ikke få datoerne med bødkerens ophold på Anholt til at stemme med graviditetens længde. Derfor hentede han pigen hjem til sig, belærte hende lidt om sandhed og løgn, og så indrømmede hun, at Peder Perle var faderen, og at han havde tvunget hende til at lyve om det.

Hvad der skete med Anna Olsdatter og hendes barn, lykkedes det desværre ikke at opklare i denne omgang. Hverken hun eller barnet er omtalt i kirkebogen i tiden omkring en eventuel fødsel, et giftermål eller dødsfald. Formentlig rejste Anna Olsdatter fra øen inden fødslen. Det ville også have været mærkværdigt og en endnu større skandale, hvis Peder Perle i kirken skulle døbe det uægte barn, han selv var far til, foran sin hustru og resten af menigheden.

I sin helhed lyder attesten til biskoppen:

“Attæst [til biskop Peder Hygom]
Siden det er bekiænt for helle menigheden, her paa Anholts Land, at vores Sognepræst Hr. Petter Pærle hans Tieniste Pige, Navnl: Anna Olsdattter, er bleven besvangret, her i Præstegaarden, og saa som Præstens Kone, haver i dag dend 25 Feberuarij 1753, ladet bemeldte Anna Olsdatter, Syne, af tvænde Koner, om det saa ladis befandtis, at hun laver til Barsle, eller ey, have det da ganske rigtig befantis, desforuden skulle udnæfvne hendis Barnefader, ved tvænde Mands Nærværelse, hvor bemelte Pige og tilstood, at hun laved til Barsel, og een Bödker fra Aabenraade, Nafnl: Marthin, var henids Barne Fader, mens, som Fogeden siden befandt, at der var Falskhed, derunder og hendes Beregning Slog feil imod Fogedens Beregning, Tviltis her strax, om at der ei maatte findis en anden Barnefader, og som Fogeden i dag d. 27de Huius, tog Pigen i sit Huus, for at Examinere hende om Sandhed, hvor da bemeldte Anna Olsdatter bekiente Ved Tvænde Mænds Nærværelse og Sampt Præstens Eyen Konis Nærværelse, at Præsten hr. Petter Pærle var hændis Rætte Barne Fader, og at Præsten haver givet hende andledning, til at fortie hans Nafvn, og at udlæge for andförte Bödker, hvilke vi underskrefvne tilstaaer at Pigen Saaledis i Sandhed haver Bekiændt, og vi ved Vor saligheds Eed vil bekræfte.
Anholt d. 27de Febereuarij 1753.
Christen Christensen, Anders Rasmussen, Truels Visborg – Fogit over Anholts Land.”

Du kan læse meget mere om Peder Perle og anholterne i Barn af Anholt – 280 års undervisning og børneliv.

 

 

Kilde

C-003. Aarhus Stift, Landsbykirker, Nørre Djurs Herred, Anholt 1680-1812 B, 1 pk.

Alle billeder er taget af Charlotte Lindhardt© og er beskyttet af ophavsretten.